هیات مدیره

دکتر علیرضا آزادخانی

عضو هیئت مدیره مرکز درمان در منزل امداد


دکتر سید سعید هاشمی

عضو هیئت مدیره مرکز درمان در منزل امدادپزشکان متخصص

متخصص داخلی


دکتر نازنین شاه حسینی

متخصص طب سالمندی


دکتر مریم نیک صولت

متخصص داخلی


دکتر صدوق

متخصص قلب و عروق


دکتر محمودیان

متخصص داخلی


خانم دکتر جازاری

متخصص داخلی


دکتر سمایی

متخصص سونوگرافی


دکتر ایمانی

پزشکان عمومی

دکترای حرفه ای پزشکی


دکتر حسین پورحسین

دکترای حرفه ای پزشکی


دکتر علیرضا فراهانی

دکترای حرفه ای پزشکی


دکتر معصومه آخوندی

دکترای حرفه ای پزشکی


دکتر سارا اکبری

دکترای حرفه ای پزشکی


دکتر علیرضا صادقی پناه

پرستاران

کارشناس پرستاری


مژگان زوله

کارشناس پرستاری


مهدی مسلمی

کارشناس پرستاری


داود رفعت خواه

کارشناس پرستاری


منوچهر مجدی

کارشناس پرستاری


شادمان قادری

کارشناس پرستاری


رامین محمودوندی

کارشناس پرستاری


محمد بایزیدیان

کارشناس پرستاری


جواد نوزادی

کارشناس پرستاری


حسین زمانی

کارشناس پرستاری


زینب نبی برچلویی

کارشناس پرستاری


جعفر خدایاری

فیزیوتراپ ها

فیزیوتراپ


آقای طاهری

فیزیوتراپ


آقای فلاح زاده

تماس مستقیم