آیا سالمند دیابتی به مراقبت های ویژه ای نیازمند است؟